top of page

Chrániš prírodu - chrániš seba

(Iniciatíva na podporu ochrany druhov a biotopov)

MZP OP KZP KOHEZ FOND.jpg

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

 

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011Z220

Názov projektu: Chrániš prírodu - chrániš seba (Iniciatíva na podporu ochrany druhov a biotopov)

Akronym: Chrániš prírodu - chrániš seba

Dopytovo- orientovaný projekt

Celkový rozpočet projektu: 202 628,04 €

Nenávratný finančný príspevok: 192 496,64 €

Dĺžka trvania projektu: 18 mesiacov

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

KRÁTKY OPIS PROJEKTU

Zámerom projektu je informovať a vzdelávať cieľovú skupinu v oblasti aktívnej ochrany, udržania a zlepšenia stavu druhov, biotopov, prírody a krajiny vo vybraných regiónoch Slovenska v lokalitách Natura 2000. Cieľom projektu je tiež upozorniť na možné nenávratné poškodenia druhov a biotopov a tiež na ich pomalú obnovu. Pri dostatočnom informovaní a vzdelávaní je možné motivovať tiež vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách Natura 2000 na aktívnejšiu ochranu druhov a biotopov.

Žiadateľ zabezpečí realizáciu projekt prostredníctvom nasledovných podaktivít: Tvorba webového infoportálu (1.1), Príprava a produkcia videodokumentov (1.2), Mediálna kampaň (1.3), Informačno-vzdelávacia Roadshow (1.4), Tvorba informačnej brožúry (1.5) a Informačná brožúra (grafická úprava a tlač) (1.6), pričom na realizácii týchto sa bude podieľať Odborný pracovník (1.7). Na hlavnú aktivitu projektu nadväzujú Podporné aktivity, konkrétne koordinácia a riadenie projektu zo strany interného Projektového manažéra (2.1).

Výsledkom projektu bude realizácia komplexného súboru Informačných aktivít, ktoré sa týkajú ochrany prírody a krajiny. Výstupom bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu a to v nasledovnom minimálnom rozsahu: (P0271) Počet osôb zapojených do informačných aktivít = 92 080; (P0589) Počet zrealizovaných informačných aktivít = 21.

 

Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 18 mesiacov, miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska, prioritne potom Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj (menej rozvinuté regióny) v prípade vybraných podaktivít.

Ďalšie informácie o projekte budú zverejnené na webovom sídle projektu v čase jeho realizácie,

bottom of page