top of page

 

 

 

Poradenstvo a podpora neaktívnych osôb v BB a PO kraji

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

(ESF REACT - EU) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk 

 

Od 06/2022 realizujeme projekt Poradenstvo a podpora neaktívnych osôb v BB a PO kraji, Kód projektu: 312081BWH7, v rámci OP Ľudské zdroje s podporou Európskeho sociálneho fondu – REACT-EU.

Názov prijímateľa: OZ Pre lepšiu spoločnosť
Názov projektu: Poradenstvo a podpora neaktívnych osôb v BB a PO kraji
Kód projektu: 312081BWH7
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom

Cieľ výzvy: Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Celková zazmluvnená suma (COV): 320 033,00 €

Zazmluvnená suma NFP: 320 033,00 €

Trvanie projektu: 18 mesiacov (06/2022 - 11/2023)
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
Stručný popis projektu: Zámerom projektu je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce primárne posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne a to v rámci vybraných krajov SR (BB a PO kraja) s možným presahom aj na zvyšné kraje SR (celé územie Slovenska). V rámci poskytovania poradenských a asistenčných služieb sa primárne sústredíme na nasledovné činnosti: identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení a to všetko bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Práca s osobou z CS bude primárne poskytovaná
individuálnou formou v kombinácii so skupinovou formou.

 

Výstupy projektu: • PCV31 - Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov = 120 osôb
• P0968 - Neaktívni účastníci do 30 rokov, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo SZČO, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave = 6 osôb
• P0967 - Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave = 6 osôb

Zmluvná agenda: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6434979/

lista_loga.jpg
Snímka obrazovky 2022-06-16 o 15.25.02.png

VIAC 
O PROJEKTE:

ZÁMER:

Zámerom projektu je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce primárne posilnením individualizovaného odborného poradenstva 

V rámci poskytovania poradenských a asistenčných služieb sa primárne sústredíme na nasledovné činnosti: identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení, a to všetko bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Práca s osobou z CS je primárne poskytovaná individuálnou formou v kombinácii so skupinovou formou.

JÚN - JÚL

2022

Sme v prvej fáze projektu – prebieha identifikácia a vyhľadávanie klientov v prostredí cieľovej skupiny. Peer pracovníci vytipujú a definujú jednotlivé lokality v rámci oprávněného územia – teda najmä Banskobystrický kraj (okolie Banskej Bystrice a Veľkého Krtíša) a Prešovský kraj (okolie Svidníka). V Banskej Bystrici a vo Veľkom Krtíši ide najmä o lokality marginalizovaných komunitami – často rómske osady. Odborní pracovníci   sa riadia vopred stanovenou metodikou práce s cieľovou skupinou podľa ich osobitých a potrieb a informácií od peer pracovníkov, ktorí zabezpečujú prvý kontakt s klientom – na základe rodinnej a osobnej sociálnej anamnézy. Prebieha miestne zisťovanie na školách, na odboroch sociálej a krízovej intervencie, na úradoch práce a pod.

AUGUST - SEPTEMBER 2022

Prebieha prípadová sociálna práca s klietom. V rámci prvých osobných pohovorov sa definujú základné problémy a prekážky pri vstupe na trh práce, alebo aspoň k zodpovednejšiemu prístupu k životu v spoločnosti. Odborný  tím sa pri definovaní problémov často stretáva s laxným prístupom k životu, ignorovaním povinnosti platenia odvodov a miestnych daní– čím vzniká zadĺženosť často už vo veľmi mladom veku. Vznikajú exekúcie  - a tým dlhy, ktoré následne nie sú schopní splácať.

Častým javom vzhľadom na ignoráciu úspešného absolvovania základného vzdelania je neschopnosť čítať s porozumením, písať, počítať, schopnosť vedieť odmerať úseky, vzdialenosť,  mnohokrát aj nepoznanie hodín a orientovanie sa v čase a priestore. V niektorých prípadoch jazyková bariéra – neovládanie štátneho jazyka – a to hlavne v pohraničných oblastiach a v komunite hovoriacej hlavne menšinovým jazykom. Tiež je to neschopnosť byť dochvíľnym, spoľahlivým a zorientovaným pre rôzne typy závislostí, strata a neplatnosť dokladov – bez možnosti uplatniť akékoľvek dávky.

Nastavujeme sprevádzania pri vybavení základných dokladov umožňujúcich získanie dávok. V prípadoch kde nie je dokončená povinná školská dochádzka – sprevádzanie v prijímacom konaní na odbornú školu.

Klienti majú vypracované životopisy.  

OKTÓBER - DECEMBER

2022

Prebieha prípadová sociálna práca s klientom, sústreďujeme sa na definovanie problémov a prekážok v rámci osobnosti a jej prejavov smerom s spoločnosti, ale aj smerom dovnútra – teda prístup k sebe samému – vyhodnocovanie vzorcov správania a hľadanie ich príčin v súvislosti s často neúspešnými pokusmi o zamestnanie.

Dôležitá je atmosféra v rodine – snažíme sa pomenovať príčiny – často sa vyskytuje patologické správanie, alkoholizmus, hráčska závislosť, drogy.

Odborný garant projektu v spolupráci s odbornými pracovníkmi, ale aj externými odborníkmi vytvoril metodické pomôcky a materiály, ktoré pomáhajú uceleným a postupným spôsobom pracovať s identifikovanými problémami a prekážkami. 

JANUÁR

2022

Skupinové školenie klientov projektu Poradenstvo a podpora neaktívnych osôb v BB a PO kraji zorganizované odborným tímom z Veľkého Krtíša. Témou bola základná finančná gramotnosť, rozdiely v hrubej a čistej mzde, výhodách zamestnania oproti nelegálnej práci a klientov zaujímal najmô osobný bankrot. 

Krátke video zo školenia:

JANUÁR - FEBRUÁR

2023

Pomohli sme už 90 klientom. Prípadová práca s nimi nadobúda veľmi konkrétne tvary - individuálne smery. Dostávame sa k definovaniu
kľúčových prekážok. Skúsenosti v používaní jednotlivých motivačných
cvičení nám odhaľujú osobné, ale ja spoločenské prekážky, ktoré vzdelaní ľudia a plne integrovaní v spoločnosti vnímajú ako bežné. Pre osoby, s ktorými pracujeme, sú však už na prvý pohľad neprekonateľné. Ide o úplne bežné činnosti, ako napr. doprava do práce. Dôležitá je zmena pohľadu a postoja klienta.

MAREC - APRÍL

2023

V mesiaci apríl sa konala ďalšia skupinová aktivita so zameraním na finančnú gramotnosť. Náš odborný tím pracuje s klientom veľmi komplexne.
Ak chceme klientovi pomôcť v uplatnení na trhu práce, potrebujeme odstrániť prekážky ako sú zadlženie, či neschopnosť prispôsobiť výdavky príjmom. Často je zadlženosť a množstvo exekúcií na prvý pohľad neriešiteľný problém. Klientom tiež poskytujeme poradenstvo v oblasti osobného bankrotu – niekoľko z nich už má vďaka nám podanú žiadosť o oddlženie.

Prax nám ukazuje, že nevyriešené exekúcie a neustále narastanie dlhov

pre neplatenie zdravotného poistenia je jedným z najväčších problémov

klientov pri vstupe na trh práce.

 

POMÁHAME ALEBO POMOHLI SME 132 KLIENTOM           II      AJ VĎAKA NÁM SI UŽ PRÁCU NAŠLO 14   KLIENTOV

 

údaj k 20.9.2023

PHOTO-2023-04-29-15-36-15 2_edited.jpg

MÁJ - JÚN

2023

V tomto období projektu sa nám v dôsledku intenzívnej, individuálnej práce s klientom podarilo dosiahnuť viacero úspechov. Máme zamestnaných niekoľko osôb v rôznych vekových kategóriách a 3 osoby z cieľovej skupiny sa vrátilo do školy, aby si doplnili vzdelanie na odbornom učilišti. Celkovo sme pomohli už 120 klientom a naplnili merateľný ukazovateľ. Pár kientov do projektu ešte určite zaradíme, viac ako o kvantitu nám však ide o kvalitu práce s ľuďmi, ktorí nie sú aktívni na trhu práce.

JÚL - AUGUST

2023

Pomohli sme 130 klientom. 8 klientov pracuje na základe riadnej pracovnej zmluvy už viac ako 3 mesiace. Zmena postoja k sebe samému a spoločnosti vedie nevyhnutne k zmene životného štýlu. Aj veľmi ľahostajný človek sa pomocou cielenej, veľmi špecifickej práce a motivácie zo strany odborného tímu dokáže aktivovať a prijať zodpovednosť za svoj život. Toto si ale vyžaduje dlhodobé pôsobenie:

- od prvého získania si dôvery od klienta – cez odstraňovanie osobných prekážok – motiváciu a sprevádzanie - až po konkrétnu zmenu.

Z praxe: - dôležité sú pozitívne vzory a príklady, ale v prvom momente je
dôležitý obyčajný záujem o problémy iných.

bottom of page