top of page
Snímka obrazovky 2023-09-20 o 13.26.17.png

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na http://www.op-kzp.sk/

Názov a sídlo prijímateľa: OZ Pre lepšiu spoločnosť, Bajkalská 12985/9B 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Názov projektu: Influenceri za biodiverzitu

​Kód projektu v ITMS2014+: 310011BBX4

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 149 397,00 EUR
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 24.10.2023
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 27.10.2023

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry  
Špecifický cieľ: 1.3.1 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 10/2023 - 12/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu je nielen získať pozornosť, ale aj prehĺbiť znalosti verejnosti o nové informácie týkajúce sa ochrany prírody a krajiny a zvýšiť záujem o ochranu prírody a potrebu posilnenia biodiverzity. Nakoľko projekt má informačno-edukačný charakter, prioritnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl (2. stupeň) a študenti stredných a vysokých škôl, u ktorých možno očakávať osvojenie pozitívnych návykov a dlhodobú pozitívnu zmenu správania sa v prospech ochrany prírody. Zrozumiteľným spôsobom dostanú najdôležitejšie informácie o ochrane prírody vo forme videopríspevkov od známych influencerov. Nadstavbou informácií bude informačno-osvetová webová platforma, ktorá bude prinášať aktuálne informácie dlhodobo a udržateľným spôsobom.

Výsledkom projektu bude realizácia komplexného súboru Informačných aktivít, ktoré sa týkajú ochrany prírody a krajiny.

Výstupom bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu a to v nasledovnom rozsahu:

(P0271) Počet osôb zapojených do informačných aktivít = 237 900;

(P0589) Počet zrealizovaných informačných aktivít = 58.

Zmluvná agenda: https://crz.gov.sk/zmluva/8492738/

 

bottom of page