top of page

OZ Úspešný život

OZ Pre lepšiu spoločnosť ako neformálny partner participovalo na viacerých aktivitách nášho OZ, ktoré sa zameriavali na ranú starostlivosť detí z MRK, ako aj na aktivity zamerané na tehotné matky z MRK, a ktoré boli vykonávané aj s ďalšími neziskovými organizáciami, komunitnými centrami a samosprávou. Financované boli z vlastných zdrojov a internými kapacitami. Doba realizácie bola od 02/2023 do 07/2023 V rámci jedného z projektov, názov projektu „Úspešný život: Raná starostlivosť pre deti od 0 do 3 rokov z marginalizovaných rómskych komunít - pilot“ bolo OZ Pre lepšiu spoločnosť jej členmi zapojené do nasledovných aktivít: - vedenie k pravidelným návštevám pediatra - zlepšenie podmienok bývania a zariadenia dieťaťa - sledovanie reakcií a zručností a ich posun - analyzovanie problémov dieťaťa, činností ktoré by malo zvládať v danom veku a či ich zvláda - rozvoj gest, reči a komunikácie - techniky opakovania, modelovania, rozširovania alebo predlžovania, pomenúvania, premosťovania, interpretácie a iných.

Komunitné centrum menšín 
Veľký Krtíš

Členovia a zástupcovia občianskeho združenia OZ Pre lepšiu spoločnosť neformálne spolupracovali na osvetovej činnosti v oblasti zdravia a pri intervenciách na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti vo veku 0-6 rokov a ich rodín z marginalizovanej rómskej komunity. Členovia partnerského občianskeho združenia sa aktívne zapájali nie len v priestoroch komunitného centra, ale aktívni boli aj v teréne. OZ PLS ako partnerské občianske združenie zabezpečovalo vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0-6 rokov a ich rodinných príslušníkov a zároveň zároveň vykonávalo terénnu asistenciu. Celkový počet zapojených osôb z cieľovej skupiny (deti z MRK a ich rodičia) bol 29. Zástupca OZ PLS asistoval pri seminároch a škleniach terénnych pracovníkov, ktoré boli tematicky zamerané na prístup k zdravotnej starostlivosti, podporu jazykového rozvoja, zabezpečeniu základných potrieb, rodinná podpora, inkluzívne vzdelávanie, sociálna integrácia a monitorovanie kvality a dopadu programu Neformálna spolupráca OZ PLS s KCM VK bola vykonávaná ako doplnok k nami poskytovaným službám v rámci nami vykonávaných aktivít v rámci Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

LAVUTA

OZ Pre lepšiu spoločnosť v spolupráci s OZ LAVUTA realizujú podporné neformálne aktivity týkajúce sa projektu Krok za krokom súvisiace s neaktívnymi na trhu práce, primárne klientmi z marginalizovanj rómskej komunity. LAVUTA ako partner OZ PLS zabezpečuje školenia zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti a prevenciou pred hazardnými hrami a osvetou týkajúcou sa omamných a psychotropných látok.

Materské centrum Meduška

OZ Pre lepšiu spoločnosť (IČO: 52317129) spolupracovalo na aktivitách realizovaných Materským centrom Meduška, o.z. (IČO: 42101484), a to v našom projekte: „Poskytovanie programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky – 1. etapa“, Realizátor projektu: Materské centrum Meduška IČO: 42101484 Miesto realizácie projektu: Rožňava Doba realizácie projektu: 07/2022 – 07/2023 Cieľová skupina: MRK deti od 0 do 3 Počet klientov: 18 Počet asistentiek: 3 Aktivity realizované žiadateľom (OZ Pre lepšiu spoločnosť) na projekte: Za OZ: Mgr. Henrieta Sujová Doba realizácie aktivít: 07/2022 – 07/2023 Miesto realizácie aktivít: Rožňava Aktivity: lektoring a mentoring asistentiek raného vzdelávania (rozvoj rodičovských kompetencií, rozvoj pohybových schopností dieťaťa-lozenie, chodenie, rozvoj stravovacích a hygienických návykov, návšteva lekára, očkovanie a pod.) Cieľová skupina: asistentky raného vzdelávania Pokračuje sa v realizácií aktivít spolupracujúcim OZ? Nie

bottom of page