top of page
lista_loga.jpg

Bez-strachu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

(ESF REACT - EU) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk 

Od 11/2022 realizujeme projekt Bez-strachu.sk, kód projektu 312081BVQ8, v rámci OP Ľudské zdroje s podporou Európskeho sociálneho fondu – REACT-EU.

Názov prijímateľa: OZ Pre lepšiu spoločnosť
Názov projektu: Bez-strachu.sk
Kód projektu: 312081BVQ8
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02

Cieľ výzvy: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Celková zazmluvnená suma (COV): 179 869,20 €

Zazmluvnená suma NFP: 179 869,20 €

Trvanie projektu: 13 mesiacov (11/2022 - 11/2023)
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stručný popis projektu: Projekt žiadateľa je zameraný na vytvorenie digitálnej platformy Bez-strachu.sk pre obete a osoby dotknuté akoukoľvek formou diskriminácie, obťažovaním a šikanou v pracovno-právnych vzťahoch, ktorá s prepojenými poradenskými, vzdelávacími a osvetovými aktivitami (realizované online a offline formou) prispeje k riešeniu problémov osôb cieľovej skupiny, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu/zlepšovaniu kvality ich života.
Konkrétna špecifikácia nástroja na úrovni inovatívneho riešenia - jedná sa o 4 moduly integrované v rámci webportálu Bez-strachu.sk:
1. Vytvorenie a prevádzka digitálnej platformy pre nahlasovanie, riešenie a prevenciu incidentov osôb z CS; 

2. Poskytovanie poradenských a asistenčných služieb (online/telefonicky/prezenčne);
3. Zabezpečenie osvety a medializácie;
4. Tréningy a školenia (neformálne vzdelávanie, vrátane prípravy webinárov)

 

Výstupy projektu: • P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia  = 60 osôb

Zmluvná agenda: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7055159/

Snímka obrazovky 2022-11-22 o 18.09.50.png

 

POMÁHAME, ALEBO POMOHLI SME 64 KLIENTO      II  PORADILI SME UŽ 158   ZÁUJEMCOM SO ZLOU SKÚSENOSŤOU 

 

údaj k 20.9.2023

NOV - DEC

2022

 • Vypracovanie plánu práce v teréne – pracovné stretnutie tímu projektu, rozdelenie úloh, časový harmonogram -  stanovenie aktivít a cieľov projektu, pravidelné mesačné hodnotenia výkonu práce s klientmi, užívateľmi projektu

 • Práca v teréne – vyhľadávanie klientov  

 • Oboznámenie klientov a komunity s aktivitami projektu

 • Zazmluvnenie klientov, tvorba spisových obalov – oboznámenie dotknutej osoby /GDPR/, písomný kontrakt, záznamový hárok klienta, kódovanie klientov, diagnostikovaný druh negatívnych vplyvov na pracovisku

JAN - FEB
2023

 • ​Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • tvorba spisových obalov – oboznámenie dotknutej osoby /GDPR/, písomný kontrakt, záznamový hárok klienta, kódovanie klientov, diagnostikovaný druh mobbingu a diskriminácie, rodinná anamnéza – štruktúra, identifikácia problému, poradenský, návrh odborných konzultácii v kontexte integrovaného modelu – možnosti, záznam o priebehu stretnutí

 • práca v teréne – vyhľadávanie klientov, podnetov

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Identifikácia problému klienta- s akými prejavmi diskriminácie sa stretol- mobbing, bossing, sexuálne obťažovanie, diskriminácia, ako sa prejavovali jeho problémy, vysvetlenie pojmov

 • Práca v teréne – dohodnutie termínov,  stretnutí , mapovanie súčasnej situácie klientov, rozhovor, povzbudenie klientov v aktivizácii

 • Príprava metodických materiálov pri práci s klientami – Antidiskriminačný zákon – zjednodušená forma, ktorá vyhovuje klientom pre lepšie pochopenie výkladu zákona

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

MAR- APR

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – príprava rodinnej anamnézy klientov

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Rodová rovnosť – posilnenie sebavedomia, aktivizácie a samostatnosti žien

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstv

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – tvorba rodinnej anamnézy klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Asertívne techniky a aktivity s tým spojené – posilnenie sebavedomia, aktivizácie a samostatnosti klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

MAJ - JUN

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Beckhardov vzorec, rieka života a aktivity s tým spojené – samohodnotenie klienta v akej fáze života sa nachádza, zameranie na minulosť -  prítomnosť – budúcnosť, posilnenie sebavedomia a zodpovednosti, aktivizácie a samostatnosti klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • pokračovanie v identifikácii diskriminácie a mobbingu. Klarifikácia problému, poradenský rozhovor, motivácia, zmena postojov klienta, asertívne uplatňovanie práv klienta

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Rozvoj osobnosti – motivácia klienta v jeho rozvoji a aktivizácii, vyzdvihnutie pozitívnych vlastností klientov, povzbudenie klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • pokračovanie v identifikácii diskriminácie a mobbingu. Klarifikácia problému, poradenský rozhovor, motivácia, zmena postojov klienta, asertívne uplatňovanie práv klienta

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

JUL - AUG

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Aktivizácia klienta – podpora sebadôvery, sebavnímanie klienta – postoj klienta k sebe samému – práca s klientom

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Príprava mapovania potrieb komunity v teréne – plán mapovania potrieb, príprava tímu – spoločná tvorba otázok, použitá metóda : pološtrukturovaný rozhovor priamo v prirodzenom prostredí komunity,  určenie cieľu mapovania – právna gramotnosť komunity v oblasti mobbingu a bossingu a potreba komunity – anonymné poradenstvo formou internetu – zriadenie elektronickej poradne v rámci projektu, cieľová skupina – výber participantov – cieľové skupiny v projekte

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Príprava Flexi karty – bonus pre klientov, užívateľov projektu ako príloha europassov/životopisov – informácie o účasti na aktivitách, vzdelávaní, príprave na zamestnanie v projekte, zvýšenie právnej gramotnosti klientov

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

 • Práca s klientom – hľadanie motivácie klienta, podpora pri budovaní sociálnych vzťahov, podpora osobného života, posilnenie vzťahu z autoritami

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – nácvik asertívnej komunikácie – formou hrania rolí

 • Realizácia mapovania potrieb komunity – 60 participantov, získavanie dát

 • Schválenie prípravy Flexi karty – bonus pre klientov, užívateľov projektu ako príloha europassov/životopisov – informácie o účasti na aktivitách, vzdelávaní, príprave na zamestnanie v projekte, zvýšenie právnej gramotnosti klientov 

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

SEPT

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Práca s klientom – identifikácia varovných znamení na pracovisku - prejavy

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – nácvik asertívnej komunikácie – formou hrania rolí

 • Realizácia mapovania potrieb komunity – analýza získaných dát, vyhodnotenie

OKT

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – konzultácia negatívnych vplyvov na pracovisku klienta a príprava tzv. roadmapy pre určenie ďalšieho postupu klienta v komunikácii so zamestnávateľom

 • Realizácia mapovania potrieb komunity – analýza získaných dát, vyhodnotenie postupov

 • Realizácia prvého skupinového stretnutia a pokusy o organizáciu ďalších skupnových stretnutí klientov za účelom predstavenia prezentácie o negatívnych vplyvoch na pracovisku a 

NOV

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – konzultácia negatívnych vplyvov na pracovisku klienta a príprava tzv. roadmapy pre určenie ďalšieho postupu klienta v komunikácii so zamestnávateľom

 • Realizácia ďalších skupinových aktivít zameraných na predstavenie témy negatívnych vplyvov na pracovisku, získanie základných pojmov a oboznámeie sa so základnými postupmi zamestnanca pri negatívnych vplyvoch na pracovisku

 • Príprava podkladov pre monitorovacie správy

TLAČOVÁ SPRÁVA (1.12.2022) So šikanou, diskrimináciou, mobbingom a bossingom bude najbližší rok pomáhať OZ Pre lepšiu spoločnosť, a to vďaka projektu "Bez-strachu.sk". Obete zlého zaobchádzania svojho šéfa, alebo kolegov sa môžu registrovať a obrátiť na webstránku bez-strachu.sk, kde cez anonymný popis svojej situácie kontaktujú odborný tím projektu. Ten sa im po krátkej analýze správy ozve a zaradí ich do projektu. Cieľom projektu je práca s klientom tak, aby klient na konci intervencie napravil situáciu na pracovisku, či inak dosiahol stav, v ktorm bude spokojný. Pomáhať mu v tom bude tím odborníkov, právnikov a psychológov, ktorý s klientom pravidelne pracuje. Ďalším z cieľov projektu je tiež realizácia skupinových školení, kde okrem všeobecných informácií za účelom motivácie zamestnanca ozvať sa, je vymeniť si svoje osobné skúsenosti a poznatky, či riešenie situácie z pozície obete negatívnych vplyvov na pracovisku. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (ESF REACT - EU) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

TLAČOVÁ SPRÁVA (3.4.2023) Ste jeden z desiatich Slovákov? Ak áno, choďte na webstránku www.bez-strachu.sk Každý desiaty pracujúci Slovák zažíva tzv. negatívne javy na pracovisku. Ak chodite do práce s odporom, či strachom zo šéfa, alebo kolegu, nie je to v poriadku. Vďaka projektu OZ Pre lepšiu spoločnosť s názvom Bez-strachu.sk, ktorý občianske združenie realizuje vďaka eurofondom, a to vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (ESF REACT - EU) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Vám poradia, čo robiť, ako sa správať, na koho sa obrátiť, a to úplne zadarmo. Odborný tím projektu zložený zo sociálnych pracovníkov, právničky, či psychologičky Vám vysvetlia pojmy ako mobbing, bossing, či povedia, ako sa správať pri šikane, alebo čo robiť pri diskriminácii, pri ktorej nepomoho nadriadenému, či kolšgom upozornenie. Odborný tím Vám zdvihne sebavedomie na riešenie nepríjemných situácii a zároveň Vám dodá podklady k tomu, ako ich zvládnuť podľa písaných, aj nepísaných pravidiel riešenia konfliktov, či právneho sporu. Ako prvý krok môžete anonymne a bezpečne vyplniť formulár na webstránke bez-strachu.sk a odborníci projektu sa Vám v krátkom čase ozvú naspäť. Odborný tím k svojej práci používa overené postupy na zvládnutie týchto situácii. Analyzuje, akú formu negatívneho javu na pracovisku zamestnanec zažíva a ako intenzívne. S klientom nacvičí techniky na zvládanie týchto situácii a poskytuje tiež základné právne rady- právne rámce správania sa pri vzniku negatívnych javov na pracovisku a ďalšej komunikácii so zamestnávateľom. Významnou časťou riešenia problémov diskriminovaného, či šikanovaného zamestnanca je Backhardov vzorec správania sa na zmenu aďalšie techniky.

TLAČOVÁ SPRÁVA (30.11.2023) Projekt Bez-strachu.sk pomohol desiatkam Slovákov zlepšiť pracovný a tým aj súkromný život Viac ako 60 pravidelných klientov projektu a tisícky návštevníkov rovnomennej webstránky bez-strachu.sk sa dostali k užitočným a praktickým informáciám o šikane, diskriminácii, mobbingu, či bossingu na pracovisku. Tieto negatívne javy na pracovisku sa týkajú každého desiateho zamestnanca, no len veľmi malé percento z nich je ochotné svoj problém so šéfom, či kolegami aj riešiť. Obava zo straty zamestnania, či zhoršenie situácie je pre nich väčšou hrozbou, ako následky šikany, či diskriminácie. Neriešenie týchto problémov na pracovisku pritom dokazateľne znamenajú vznbik depresií, úzkostí, stratu sebavedomia a dlhodobý stres. Všetky tieto môžu znamenaťž vznik vážnbych, až smrteľných chorôb.

bottom of page