top of page
lista_loga.jpg

Bez-strachu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

(ESF REACT - EU) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk 

Od 11/2022 realizujeme projekt Bez-strachu.sk, kód projektu 312081BVQ8, v rámci OP Ľudské zdroje s podporou Európskeho sociálneho fondu – REACT-EU.

Názov prijímateľa: OZ Pre lepšiu spoločnosť
Názov projektu: Bez-strachu.sk
Kód projektu: 312081BVQ8
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Výzva: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02

Cieľ výzvy: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Celková zazmluvnená suma (COV): 179 869,20 €

Zazmluvnená suma NFP: 179 869,20 €

Trvanie projektu: 13 mesiacov (11/2022 - 11/2023)
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stručný popis projektu: Projekt žiadateľa je zameraný na vytvorenie digitálnej platformy Bez-strachu.sk pre obete a osoby dotknuté akoukoľvek formou diskriminácie, obťažovaním a šikanou v pracovno-právnych vzťahoch, ktorá s prepojenými poradenskými, vzdelávacími a osvetovými aktivitami (realizované online a offline formou) prispeje k riešeniu problémov osôb cieľovej skupiny, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu/zlepšovaniu kvality ich života.
Konkrétna špecifikácia nástroja na úrovni inovatívneho riešenia - jedná sa o 4 moduly integrované v rámci webportálu Bez-strachu.sk:
1. Vytvorenie a prevádzka digitálnej platformy pre nahlasovanie, riešenie a prevenciu incidentov osôb z CS; 

2. Poskytovanie poradenských a asistenčných služieb (online/telefonicky/prezenčne);
3. Zabezpečenie osvety a medializácie;
4. Tréningy a školenia (neformálne vzdelávanie, vrátane prípravy webinárov)

 

Výstupy projektu: • P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia  = 60 osôb

Zmluvná agenda: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7055159/

Snímka obrazovky 2022-11-22 o 18.09.50.png

 

POMÁHAME, ALEBO POMOHLI SME 64 KLIENTO      II  PORADILI SME UŽ 158   ZÁUJEMCOM SO ZLOU SKÚSENOSŤOU 

 

údaj k 20.9.2023

NOV - DEC

2022

 • Vypracovanie plánu práce v teréne – pracovné stretnutie tímu projektu, rozdelenie úloh, časový harmonogram -  stanovenie aktivít a cieľov projektu, pravidelné mesačné hodnotenia výkonu práce s klientmi, užívateľmi projektu

 • Práca v teréne – vyhľadávanie klientov  

 • Oboznámenie klientov a komunity s aktivitami projektu

 • Zazmluvnenie klientov, tvorba spisových obalov – oboznámenie dotknutej osoby /GDPR/, písomný kontrakt, záznamový hárok klienta, kódovanie klientov, diagnostikovaný druh negatívnych vplyvov na pracovisku

JAN - FEB
2023

 • ​Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • tvorba spisových obalov – oboznámenie dotknutej osoby /GDPR/, písomný kontrakt, záznamový hárok klienta, kódovanie klientov, diagnostikovaný druh mobbingu a diskriminácie, rodinná anamnéza – štruktúra, identifikácia problému, poradenský, návrh odborných konzultácii v kontexte integrovaného modelu – možnosti, záznam o priebehu stretnutí

 • práca v teréne – vyhľadávanie klientov, podnetov

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Identifikácia problému klienta- s akými prejavmi diskriminácie sa stretol- mobbing, bossing, sexuálne obťažovanie, diskriminácia, ako sa prejavovali jeho problémy, vysvetlenie pojmov

 • Práca v teréne – dohodnutie termínov,  stretnutí , mapovanie súčasnej situácie klientov, rozhovor, povzbudenie klientov v aktivizácii

 • Príprava metodických materiálov pri práci s klientami – Antidiskriminačný zákon – zjednodušená forma, ktorá vyhovuje klientom pre lepšie pochopenie výkladu zákona

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

MAR- APR

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – príprava rodinnej anamnézy klientov

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Rodová rovnosť – posilnenie sebavedomia, aktivizácie a samostatnosti žien

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstv

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – tvorba rodinnej anamnézy klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Asertívne techniky a aktivity s tým spojené – posilnenie sebavedomia, aktivizácie a samostatnosti klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

MAJ - JUN

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Beckhardov vzorec, rieka života a aktivity s tým spojené – samohodnotenie klienta v akej fáze života sa nachádza, zameranie na minulosť -  prítomnosť – budúcnosť, posilnenie sebavedomia a zodpovednosti, aktivizácie a samostatnosti klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • pokračovanie v identifikácii diskriminácie a mobbingu. Klarifikácia problému, poradenský rozhovor, motivácia, zmena postojov klienta, asertívne uplatňovanie práv klienta

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Rozvoj osobnosti – motivácia klienta v jeho rozvoji a aktivizácii, vyzdvihnutie pozitívnych vlastností klientov, povzbudenie klientov, užívateľov projektu

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • pokračovanie v identifikácii diskriminácie a mobbingu. Klarifikácia problému, poradenský rozhovor, motivácia, zmena postojov klienta, asertívne uplatňovanie práv klienta

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

JUL - AUG

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Príprava a tvorba metodických materiálov pri práci s klientami, užívateľmi projektu – Aktivizácia klienta – podpora sebadôvery, sebavnímanie klienta – postoj klienta k sebe samému – práca s klientom

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Príprava mapovania potrieb komunity v teréne – plán mapovania potrieb, príprava tímu – spoločná tvorba otázok, použitá metóda : pološtrukturovaný rozhovor priamo v prirodzenom prostredí komunity,  určenie cieľu mapovania – právna gramotnosť komunity v oblasti mobbingu a bossingu a potreba komunity – anonymné poradenstvo formou internetu – zriadenie elektronickej poradne v rámci projektu, cieľová skupina – výber participantov – cieľové skupiny v projekte

 • Poskytovanie špecializovanej opory klienta

 • Príprava Flexi karty – bonus pre klientov, užívateľov projektu ako príloha europassov/životopisov – informácie o účasti na aktivitách, vzdelávaní, príprave na zamestnanie v projekte, zvýšenie právnej gramotnosti klientov

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

 • Práca s klientom – hľadanie motivácie klienta, podpora pri budovaní sociálnych vzťahov, podpora osobného života, posilnenie vzťahu z autoritami

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – nácvik asertívnej komunikácie – formou hrania rolí

 • Realizácia mapovania potrieb komunity – 60 participantov, získavanie dát

 • Schválenie prípravy Flexi karty – bonus pre klientov, užívateľov projektu ako príloha europassov/životopisov – informácie o účasti na aktivitách, vzdelávaní, príprave na zamestnanie v projekte, zvýšenie právnej gramotnosti klientov 

 • Neformálne vzdelávanie klientov formou door-to-door

SEPT

2023

 • Pracovné stretnutia tímu projektu – zhodnotenie plnenia aktivít projektu

 • Práca s klientom – identifikácia varovných znamení na pracovisku - prejavy

 • poskytovanie poradenstva – sociálno -  psychologického poradenstva

 • Výkon práce v teréne – mapovanie podnetov v komunite

 • Práca v teréne – priebežné návštevy klientov v ich prirodzenom prostredí – použité metódy : rozhovor, pozorovanie, zisťovanie situácie rodiny, posúdenie súčasného stavu klientov – v prostredí, aké vyhovuje klientom

 • Práca s klientom – nácvik asertívnej komunikácie – formou hrania rolí

 • Realizácia mapovania potrieb komunity – analýza získaných dát, vyhodnotenie

bottom of page