top of page

Aktuality

V tejto časti sa dozviete o aktualitách a dnianí v OZ Pre lepšiu spoločnosť. Nájdete tu informácie o zaujímavých projektoch, o odborníkoch do nich zapojených, projektových aktivitách a pod.

OZ Pre lepšiu spoločnosť získalo eurofondy na pomoc ľuďom mimo pracovného trhu

Chceme podať pomocnú ruku a priblížiť ľudí k práci, chceme dať šancu tým, ktorí to najviac potrebujú. Prevedieme ich “Krok za krokom” náročnou cestou hľadania toho správneho miesta a pokúsime sa prekonať všetky prekážky.

Hľadáme práve tých, ktorí doteraz o prácu nestáli alebo z rôznych dôvodov nemohli na trh práce nastúpiť. Chceme pomôcť tým, ktorých štartovacia čiara sa aj v dôsledku pandémie vzdialila od normálneho života v slušných podmienkach.

 

OZ Pre lepšiu spoločnosť uspelo s projektom vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a získalo prostriedky na priblíženie neaktívnych ľudí k trhu práce. “Zámerom projektu je predovšetkým poskytovať odborné poradenstvo priamo v teréne. Pomocnú ruku podajú nielen odborníci z oblasti práce s vylúčenými komunitami, sociálne slabšími ale aj tí, ktorí majú k chudobným ľuďom prirodzene blízko.” priblížil Pavol Kalinský, predseda OZ Pre lepšiu spoločnosť. 

 

Prostredníctvom identifikácie neaktívnych osôb, zisťovaním prekážok na vstup na trh práce, sprevádzaním a intenzívnou pomocou pri riešení týchto beriér prevedieme ľudí náročným procesom hľadania pracovného miesta a uplatnenia na pracovnom trhu. Jedinou podmienkou je úprimný záujem a ochota, o všetko ostatné sa postarajú aktéri projektu. S osobou z cieľovej skupiny chceme pracovať predovšetkým individuálne, no súčasťou procesu sú aj skupinové aktivity. Práca s klientmi zahŕňa rôzne techniky a metodiky, ako napríklad Beckherdov vzorec zmeny, analýzu silového poľa, techniku prvotného odporu, techniku rozvíjania dôvery a techniku pomenovania obáv.    

 

Cieľom je, aby OZ Pre lepšiu spoločnosť za 18 mesiacov vyhľadala, pomohla vysvetliť, motivovať a následne preškoliť a pripraviť minimálne 120 ľudí, ktorí dnes prácu nemajú a ani ju doteraz aktívne nehľadali. Okrem toho by malo pri skončení projektu úspešne nájsť svoje uplatnenie minimálne 12 ľudí, a to formou pracovného pomeru alebo podnikaním ako samostatne zárobkovo činné osoby. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v podmienkach výzvy určilo výšku odmeny pre jednotlivé pozície odborníkov a členov koordinačného tímu. Na ich mzdy v hodnote ceny práce (superhrubá mzda) je vyčlenených 60 percent celkových nákladov projektu, v našom prípade 228-tisíc eur. Ide o sumu, ktorá je vyčlenená pre 11 odborných pracovníkov a 3 koordinačných pracovníkov na obdobie realizácie aktivít projektu v rozmedzí 18 mesiacov.

 

Podľa podmienok výzvy vyhlásenej v roku 2021 je k uvedenému objemu mzdových výdavkov automaticky stanovený nárok na paušálne výdavky v hodnote 91-tisíc eur, čo je 40 percent celkovej výšky nenávratného finančného príspevku (NFP). Daný objem je uvedený vo vopred určenej sume, čo však neznamená povinné vyčerpanie týchto prostriedkov. Zároveň, oprávnenosť paušálnych výdavkov je podmienená riadnym verejným obstarávaním s povinnosťou odobrenia a následného vyúčtovania riadiacemu orgánu. 

Tieto prostriedky slúžia na zabezpečenie cestovných nákladov, nevyhnutnej prevádzkovej techniky a spotrebného materiálu (notebook, tlačiareň, kancelárske potreby a pod.), na prenájom priestorov pre odborný a koordinačný tím, atď. 

 

OZ Pre lepšiu spoločnosť chce spájať odborníkov z rôznych oblastí a pomáhať im hľadať zdroje financovania na realizáciu ich projektových zámerov a inovatívnych riešení. V prípade záujmu nás kontaktujte na ozplssk@gmail.com.

Community
bottom of page