top of page

Storočný strom

MZP OP KZP KOHEZ FOND.jpg

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

 

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011Z221

Názov projektu: Storočný strom

Akronym: Storočný strom

Dopytovo- orientovaný projekt

Celkový rozpočet projektu: 184 723,52€

Nenávratný finančný príspevok: 175 487,34€

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 02/21 - 01/23

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

KRÁTKY OPIS PROJEKTU

Zámerom projektu je informovať a vzdelávať cieľovú skupinu v oblasti aktívnej ochrany, udržania a zlepšenia stavu druhov, biotopov, prírody a krajiny vo vybraných regiónoch Slovenska v lokalitách Natura 2000. Cieľom projektu je tiež upozorniť na možné nenávratné poškodenia druhov a biotopov a tiež na ich pomalú obnovu s fokusom na vybrané druhy drevín a rastlín. Pri dostatočnom informovaní a vzdelávaní je možné motivovať tiež vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách Natura 2000 na aktívnejšiu ochranu druhov a biotopov.
Projekt je určený pre širokú verejnosť (deti, študenti, dospelí), žiakov základných škôl, zástupcov vlastníkov pozemkov, predstaviteľov lokálnej samosprávy a národnostné menšiny. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl (2.stupeň) a študenti stredných škôl, ale aj široká verejnosť.

Žiadateľ bude projekt realizovať prostredníctvom Informačných aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny – predmetná hlavná aktivita projektu pozostáva z podaktivít: (1.1) Tvorba online portálu; (1.2) Výroba dokumentárneho filmu; (1.3) Tvorba informačnej brožúry; (1.4) Informačná brožúra (grafická úprava a tlač); (1.5) Mediálna kampaň; (1.6) Osvetovo-vzdelávacie workshopy. Na realizácii týchto sa bude podieľať odborný tím v zložení: (1.7) Odborný pracovník a (1.8), Pomocný pracovník/ Asistent. Na hlavnú aktivitu projektu nadväzujú Podporné aktivity, konkrétne koordinácia a riadenie projektu zo strany Projektového manažéra - interného (pracovná zmluva) (2.1).

Výsledkom projektu bude realizácia komplexného súboru Informačných aktivít, ktoré sa týkajú ochrany prírody a krajiny. Výstupom bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu a to v nasledovnom minimálnom rozsahu: (P0271) Počet osôb zapojených do informačných aktivít = 96 500; (P0589) Počet zrealizovaných informačných aktivít = 21.

Ďalšie informácie o projekte budú zverejnené na webovom sídle projektu v čase jeho realizácie,

bottom of page